ČISTIČ - KL CITRUS IDEAL

Kód: KL-CITRUS-IDEAL
200 Kč 242 Kč včetně DPH

IDEAL CCAR CITRUS - aerosolový čistič ploch, je citrusový čistící prostředek a odstraňovač lepidla, specificky navržen pro čištění trysek pistolí a lepidel značky IDEAL z různých povrchů. Může být použit na většinu podkladů k odstranění lepidla, mastnoty, inkoustů, fixů, olejových skvrn, dehtu, skrvrn od gumy, zbytků etiket nebo pásek, grafitů a uvolňuje činidlo. CC & AR výborně funguje na většinu plastů a vinylů a je nekorozivní. Před použitím je doporučeno otestovat soulad s podkladem. CC&AR citrusový čistící prostředek a odstraňovač lepidla.

Detailní informace

Detailní popis produktu

IDEAL CCAR CITRUS - aerosolový čistič ploch, je citrusový čistící prostředek a odstraňovač lepidla, specificky navržen pro čištění trysek pistolí a lepidel značky IDEAL z různých povrchů. Může být použit na většinu podkladů k odstranění lepidla, mastnoty, inkoustů, fixů, olejových skvrn, dehtu, skvrn od gumy, zbytků etiket nebo pásek, grafitů a uvolňuje činidlo. CC & AR výborně funguje na většinu plastů a vinylů a je nekorozivní. Před použitím je doporučeno otestovat soulad s podkladem. CC&AR citrusový čistící prostředek a odstraňovač lepidla.

- zcela přírodní
- podléhající rozkladu
- nekorozivní
- perfektní pro čištění aplikátoru pistolí
- HAP free = bez nebezpečných látek, neobsahuje CFC
- odstraňuje oděrky, grafity, mastnotu, dehet a další
- Čistí různé povrchy: laminátové pulty, kovy, podlahové krytiny, zařízení pro tisk, beton

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ: Používejte pouze v dobře větraných oblastech. Skladujte na chladných, suchých místech. Nevystavujte otevřenému
ohni, tepelným zdrojům nebo teplotám nad 120°F (49°C), aby se zabránilo nadměrnému nahromadění tlaku. Při použití noste ochranu očí a ochran-
ný oděv. Udržujte mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ:  Nepropichujte nebo nepalte plechovku. Provozní teplotní rozmezí od 60°F do 100°F. Nevystavujte  horku  nebo  neskladujte  přiteplotách nad  120°F. Držte z dosahu  dětí.  Nestříkejte  do  očí  nebo tváře.  Zabraňte přímému  kontaktu  s  kůží  nebo  vdechování  výparů.  Může způsobit podráždění, přemistěte jedince na čerstvý  vzduch.  Úmyslné  nesprávné  použití  může být škodlivé, nebo  smrtelné.  VOC  obsahuje  <55% ?hmotnosti? počítáno na SCA-QMD norma 443.1. IDEAL CCAR neobsahuje chloroform,  etylen, dichlorid, metylenchlorid, perchloroetylen  a  trichlo-retylen, nebo jiné další rakovinotvorné nebo vzduch znečišťující  látky  podle  SCAQMD  normy  1401. Tento  produkt  neobsahuje  žádné  chemikálie z EPA HAP  seznamu - Agentura pro ekologickou ochranu prostředí - seznam riskantních znečišťovačů vzduchu.  Při  práci  s přípravkem je zakázánojíst nebo kouřit. Prázdný obal odložte na místo vyhrazené obcí k ukládání odpadu.  Zbytky nespotřebovaného lepidla odevzdejte  ve  sběrně  nebezpečného odpadu.

 

DE ----------------------------------------------------------------------------------------------------

IDEAL CCAR CITRUS - Aerosol-Flächenreiniger, ist ein Zitrus-Reinigungsmittel und Klebstoffentferner, der speziell für die Reinigung der Pistolendüsen und der Westech Klebstoffe von verschiedenen Oberflächen entwickelt wurde. Der Klebstoffentferner kann auf den meisten Unterlagen verwendet werden, um Klebstoffe, Fett, Tinte, Filzstifte, Ölflecke, Teer, Gummiflecke, Etiketten oder Klebestreifenreste, Grafite zu entfernen, er setzt Agens frei. CC & AR funktioniert ausgezeichnet auf den meisten Kunststoffen und Vinyls und ist nicht korrosiv. Vor der Anwendung wird empfohlen, die Übereinstimmung mit der Unterlage zu überprüfen. CC & AR Zitrus-Reinigungsmittel und Klebstoffentferner.

- völlig natürlich
- unterliegt dem Abbauvorgang
- nicht-korrosiv
- reinigt verschiedene Oberflächen: Laminattische, Mettale, Bodenbeläge, Druckmaschinen, Beton
- perfekt für die Reinigung des Pistolen-Applikators
- Hap frei = ohne Gefahrstoffe, ohne FCKW
- Entfernt Kratzen, Grafite, Fett, Teer etc.

REINIGUNG UND LAGERUNG: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. An kühlen, trockenen Orten lagern. Darf nicht offenem Feuer, Wärmequellen oder Temperaturen über 49°C ausgesetzt werden, um übermäßigen Druckaufbau zu verhindern. Bei der Anwendung einen Augenschutz und Schutzkleidung tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

WARNUNG: Stechen Sie die Dose nicht durch oder Verbrennen Sie die Dose nicht. Betriebstemperaturbereich von 15 bis 38°C. Darf nicht der Hitze ausgesetzt werden oder bei Temperaturen über 49°C gelagert werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen oder Gesicht sprühen. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Haut oder das Einatmen der Dämpfe. Kann zu Reizungen führen, bringen Sie die Person an die frische Luft. Absichtlicher Missbrauch kann schädlich oder tödlich sein. VOC enthält <55% ?Gewicht? pro SCA-QMD Norm 443.1 berechnet. Ideal CCAR enthält keine Chloroform, Ethylen, Dichlorid, Methylenchlorid, Tetrachlorethen und Trichlorethen, oder andere krebserregende Stoffe oder Luftschadstoffe gemäß SCAQMD Norm 1401. Dieses Produkt enthält keine Chemikalien der EPA HAP Liste - Umweltbehörde - Liste der gefährlichen Luftverunreinigungsmittel. Bei der Arbeit mit dem Produkt darf nicht gegessen oder geraucht werden. Entsorgen Sie leere Behälter am Ort, das von der Gemeinde für die Abfallablage bestimmt ist. Rückstände von nicht verwendetem Klebstoff der Problemabfallentsorgung zuführen.